I et døgntilbud efter §§83-87 er man borger i egen bolig. Ved indskrivning får borgeren sin egen lejekontrakt, som kan opsiges i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser.

Niveauet for støtte i hverdagen aftales i samråd mellem borgeren, hjemkommunen og afdelingens personale.

Nedenstående beskriver et typisk forløb omkring indflytning og den første tid i afdelingen. Der kan dog være individuelle forskelle i forløbet.

Forløbet - trin for trin

Forløbsbeskrivelse

1. Formøde og besøg 

Før indskrivning holdes et formøde mellem bruger, afdeling og hjemkommune, hvor forventninger afstemmes. Desuden præsenteres den kommende bruger for stedet og personalet. 

2A. Indskrivning

Den nødvendige sagsbehandling foretages. I den forbindelse afdækkes støttebehov og støtteniveauet aftales. Der tages også stilling til hjælpemidler, indretning af lejligheden og andre hensigtsmæssige foranstaltninger. 

2B. Lejekontrakt

Lejekontrakt fremsendes fra boligselskab. Der afholdes typisk et praktisk indflytningsmøde, hvor borger, evt. pårørende og personale deltager.

3. Indflytning

I perioden efter indflytning, er der især fokus på tilvænning - at lære stedet og hinanden at kende. Individuelle behov i forhold til dagligdagen afdækkes. 

4. Løbende dialog og pårørendemøder

Teamet omkring den enkelte borger og borgeren forventningsafstemmer løbende. Der afholdes ofte pårørendemøde senest en måned efter indflytning og herefter efter behov. Justeringer foretages i overensstemmelse med udviklingen i borgerens behov.

5. Statusmøde

Første statusmøde afholdes senest 3 måneder efter indflytning og sker med deltagelse af borgeren, evt. pårørende, relevant medarbejder fra døgntilbuddet og hjemkommunen. Herefter afholdes der statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Før statusmøderne udarbejder personale og borger en statusbeskrivelse.