Som udgangspunkt tilrettelægges et ophold i Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej som et 3 måneders forløb. To måneder inde i forløbet tager kommunen efter et statusmøde stilling til, om opholdet skal forlænges.

Forløbet - trin for trin

Forløbsbeskrivelse

  1. Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland, modtager anmodning om et rehabiliteringstilbud fra kommunen.

  2. Sagen vurderes af Specialområde Hjerneskade. Herunder laves udkast til takst, og forhandling fortages med kommunen.

  3. Aftale indgås og dato for indflytning fastsættes. Betalingsaftale fremsendes til endelig godkendelse hos kommunen.

  4. Borger og pårørende har mulighed for at komme på forbesøg i afdelingen før indflytning.

  5. Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej kontakter Hammel Neurocenter, eller stedet hvor borgeren modtages fra, for at få overdraget vigtig information i forbindelse med indflytning.

  6. Borgeren flytter ind i tilbuddet. Umiddelbart efter indflytning foretages en udredning af borgerens behov og ønsker. Neuropsykologen er en vigtig del af hele processen. Herefter er der et møde mellem borger/pårørende og personalet, hvor der vil ske en forventningsafstemning.

  7. Efter de første to måneder afholdes et statusmøde mellem borger, kommune og Neurorehabilitering Midt. Før mødet bliver der udsendt en statusrapport med beskrivelser og vurderinger af forløbet og anbefalinger til det fremtidig forløb.

  8. Forløbet afrundes med en afsluttende status og Neurorehabilitering Midts faglige anbefalinger til det videre forløb. Ud fra dette sker der overlevering til hjemkommunen og eventuelt til anden boform.