Neuropædagogik

Specialområde Hjerneskade arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Neuropædagogik er ikke en bestemt metode eller fremgangsmåde. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, der bygger på en viden om hjernen og hjerneskader, en viden om den enkelte borgers hjerneskade samt den enkelte borgers kontekst.

Formålet med den neuropædagogiske tilgang er, "at optimere menneskers livs- og læringsforudsætninger i den udstrækning, det er muligt..." (Peter Thybo – Hjerne, liv og læring, 2014).

Den Danske Kvalitetsmodel

Specialområde Hjerneskade arbejder med Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.

Modellen omfatter blandt andet ydelsesspecifikke standarder, hvoraf én af disse - "Individuelle planer" - omhandler arbejdet med at fastsætte individuelle mål for borgeren.

Standardens formål er at sikre, at der ydes en målrettet og sammenhængende indsats for borgeren, og at dette sker i et samarbejde med borgeren.

Standarden sætter dermed rammerne for et systematisk og struktureret arbejde med kontinuerlig målfastsættelse for borgeren.

Borgerens individuelle mål

De individuelt fastsatte mål tager udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan (jf. Servicelovens §141) eller bestillingen fra kommunen.

Konkret og lokalt arbejdes ud fra en fælles regional retningslinje vedrørende individuelle planer suppleret med lokale tilføjelser/beskrivelser.

I det systematiske og strukturerede arbejde med at sætte mål i samarbejde med borgeren indgår også evaluering og opfølgning af de fastsatte mål.

Afholdelse af status-/dialogmøder med kommunen, hvor mål (-ene) fra den kommunalt udarbejdede handleplan (SEL § 141) eller bestilling evalueres og eventuel revideres, foregår efter de første to måneders ophold. Det sker igen kort før forløbets ophør, hvor en overleveringsplan vil være udfærdiget.

Træning med Ipad

Inddragelse af borgeren

Den enkelte borger inddrages i udredningen, afklaringen samt formuleringen af mål og delmål, med udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan (SEL § 141) eller bestilling. Dette sker under hensyntagen til den enkelte borgers ønsker og forudsætninger.

Indsatsen, mål og delmål evalueres og eventuel justeres løbende for at udvikle og forbedre indsatsen.

Valget af måle- og udredningsmetode tager udgangspunkt i en individuel vurdering af borgerens ressourcer og funktionsevnenedsættelse.