Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens §107. Tilbuddet henvender sig til borgere fra 18 år og opefter med kompleks erhvervet hjerneskade.

Borgeren kan have behov for rehabilitering med henblik på at forbedre funktionsevne og livskvalitet, og/eller behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsats.

Intensivt forløb

Rehabilitering er et intensivt forløb, som er integreret i hele døgnet. Det planlægges ud fra den enkelte borgers baggrund, nuværende funktionsniveau, ønsker, fremtidige behov og kommunens mål med opholdet.

Rehabiliteringsindsatsen tager således udgangspunkt i:

  • Kommunens bestilling
  • Borgerens tidligere livserfaringer, værdier og forudsætninger
  • Borgerens aktuelle livskompetencer

Koordineret tværfaglig indsats

Rehabiliteringen udgør en specialiseret og koordineret tværfaglig indsats med fundament i neurofaglig viden.

Rehabiliteringen er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem den enkelte, de pårørende og fagfolkene. Der arbejdes derfor intensivt og helhedsorienteret for at understøtte borgeren i at vende tilbage til et aktivt og meningsfuldt liv.

At der arbejdes tværfagligt med de fastsatte mål og delmål gør, at alt personale kan understøtte arbejdet med borgerens mål.

Gangtræning udenfor på Tagdækkervej

Neuropædagogisk tilgang

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk viden og tilgang, som skal bidrage til, at borgeren kan generhverve mistede færdigheder. Den neuropædagogiske tilgang er en pædagogisk forståelsesramme med specialiseret neurofaglig ekspertise.

Hvis borgeren har varige funktionstab, vil der blive arbejdet med at indlære nye kompensationsstrategier.

Neuropsykolog

Borgere med erhvervet hjerneskade kan opleve identitets og følelsesmæssige udfordringer. Vores neuropsykolog og det resterende personale arbejder med empowerment ved at optimere personens livs- og læringsforudsætninger.

Vi ser rehabiliteringsprocessen som en helingsproces (recovery proces), hvor der skabes sammenhæng mellem livet før og efter hjerneskaden.

Kommunikation

Hvis borgeren har kommunikationsvanskeligheder, sker der en tværfaglig indsats efter logopædens (talepædagogens) anvisninger.

Alle medarbejdere er uddannede i SCA-metoden (samtale støtte til voksne med afasi). Metoden bidrager til, at borgeren opnår de bedste forudsætninger for rehabilitering af kommunikationsevnen.

Samtale mellem to personer