Nedenfor kan du læse om nogle af de ting Specialområde Hjerneskades afdelinger var optaget af i perioden december 2016-juni 2018. Det var blandt andet emner indenfor faglighed og udvikling.

Fremover bringes dette indhold i vores nyhedssektion, hvor du kan læse nyheder om forskning, kurser, resultater af arbejdet med Målbilledet m.m.

Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Juni 2018

I marts måned fortalte vi om et projekt, som vi var ved at gennemføre i Rehabiliteringen på Tagdækkervej. Projektet fokuserede på brugen af Virtual Reality (VR), og det blev gennemført i samarbejde med det finske firma Peili Vision.

Projektet kørte fra den 07.02.2018 til den 11.04.2018, og formålet var at afdække, hvorvidt VR kan anvendes i rehabiliteringen af senhjerneskadede borgere.

I forløbet fik vi positive tilkendegivelser fra både borgere og medarbejdere. Vi oplevede, at borgerne var motiverede for træningen, og de gav udtryk for, at det var en sjov og anderledes måde at træne på.

VR gav blandt andet mulighed for at borgerne kunne selvtræne ud fra et individuelt tilpasset træningsprogram. De kunne lære af deres fejl uden fare for at komme til skade eller opleve det som et nederlag, hvis de ikke lykkedes.

VR giver mange spændende muligheder, og er et godt supplement til den øvrige træning. Systemet giver mulighed for, at spillene kan tilpasses til lige netop den enkelte borgers niveau, således at der er tilpas med udfordringer.

På baggrund af vores erfaringer i projektet, har vi besluttet, at VR også fremadrettet vil være en del af den træning, der tilbydes i Rehabiliteringstilbuddet.

Afdelingsleder Lone Aagaard
Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Specialområde Hjerneskade

April 2018

På Engtoften i Viby, hvor områdeledelse, ledelsessekretariat og dele af Specialområde Hjerneskades administration holder til, har vi brugt vinteren på at renovere nogle ledige lokaler. Lokalerne skal nu danne rammen for aktiviteterne i vores afdeling Faglig Udvikling.

Faglig Udvikling er Specialområde Hjerneskades konsulent- og kursusafdeling. Afdelingens konsulenter leverer faglig vejledning, supervision, kurser og temadage, hvilket alt sammen sker med afsæt i neuropædagogisk praksis.

Afdelingen tilbyder såvel kortere som længere læringsforløb både internt i Specialområde Hjerneskade og eksternt.

Ud over de nævnte aktiviteter står afdelingen også for løsningen af VISO-opgaver i hele landet.

Den nye adresse indeholder to store lokaler, så der nu kan afvikles både små og store kurser og arrangementer. Det største lokale kan rumme op til 60 personer.

Indvielsen af de nye rammer blev fredag den 20. april 2018 markeret med en række faglige oplæg ved konsulenterne i afdelingen. Oplæggene berørte nogle af de faglige områder, som afdelingen tilbyder konsulentydelser indenfor.

Vi har samlet lidt indtryk fra dagen i nedenstående film.

Flere informationer om Faglig Udvikling kan findes her på hjemmesiden.

Administrativ leder Jesper Hviid Larsen
Specialområde Hjerneskade

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Marts 2018

Rehabiliteringen på Tagdækkervej gennemfører pt. et projekt, der inddrager brugen af Virtual Reality (VR). Projektet gennemføres i samarbejde med det finske firma Peili Vision.

Peili Vision udvikler VR, der kan bruges i rehabiliteringen af forskellige målgrupper, blandt andet personer med erhvervet hjerneskade. 

Brugen af VR i rehabiliteringen har over de seneste år vundet mere og mere indpas i flere lande, f.eks. i Finland. Her er tanken, at VR vil kunne løse nogle af de økonomiske og geografiske udfordringer, de står overfor i sundhedssektoren, samtidig med at teknologien kan forbedre rehabiliteringen af for eksempel senhjerneskadede.

Der er gennemført flere internationale studier, der har undersøgt brugen af VR i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade. Studierne peger på, at VR har en positiv effekt både på det fysiske og kognitive funktionsniveau, samtidig med at de færdigheder, der læres i VR, kan overføres til den virkelige verden.

En yderligere fordel ved VR er også, at borgerne ikke føler, at de træner, og de er derfor mere motiverede for træningen med VR. 

Vores projektet løber fra den 07.02.2018 til den 11.04.2018, hvor borgerne i Rehabiliteringen har mulighed for at træne i VR.

Hvis du ønsker at høre mere om vores projekt og erfaringer, er du velkommen til at kontakte undertegnede på louhob@rm.dk eller tlf. 7847 7457.

Ergoterapeut Louise Hoberg
Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Specialområde Hjerneskade

Februar 2018

"Når jeg bruger min smartphone, så ser jeg ud som alle andre på gaden - det ville have været anderledes med et lamineret kort".

Ovenstående er udtalt af en borger, der har deltaget i vores projekt "Teknologi i hverdagen". Borgeren havde problemer med at orientere sig i nærområdet, efter han havde fået en hjerneskade.

Personalet havde foreslået ham, at et lamineret kort kunne hjælpe ham, men det var han ikke interesseret i - han syntes, at det virkede stigmatiserende.

I stedet begyndte vi at undersøge, hvilke muligheder hans telefon rummede. Vi fandt frem til, at vi ved hjælp af sprogassistenten "Siri" kunne aktivere GPS-app'en. For at fungere krævede det blot, at hans hjemadresse blev oprettet, og at kortindstilingerne blev sat til "Gå".

Borgeren skal nu blot give "Siri" kommandoen "Vejvisning hjem", så hjælper kort og GPS ham til at finde hjem.

Inden vi fandt denne løsning, havde borgeren haft nogle uheldige oplevelser, hvor han ikke kunne finde hjem. Han havde derfor trukket sig tilbage og ville ikke længere gå ture alene.

Det har den nye løsning imidlertid ændret på, og i dag bruges telefonen også til at finde vej til "Supermarked" og "Bank".

Ud over at løsningen fungerer og er enkel, er det også vigtigt at hæfte sig ved, at borgeren havde et ønske om at ligne andre på gaden. Det lykkedes til fulde, og det er en væsentlig årsag til, at borgeren blev glad for løsningen.

IT-medarbejder Ralf Hussner
Specialområde Hjerneskade

Smartphone med kort

Specialområde Hjerneskade

December 2017

Rundt omkring i afdelingerne i Specialområde Hjerneskade gennemfører vi løbende flere større og mindre projekter, der handler om borgerrelateret IT. Det sker under overskriften "Teknologi i hverdagen".

I forbindelse med dette har vi netop udviklet et alternativt kommunikationsredskab til en elev, der er kørestolsbruger, har spastiske lammelser og ikke kan kommunikere verbalt. Udviklingen er sket sammen med IT-klassen på Handi-ka.

Kommunikationsredskabet kombinerer en kindkontakt, en bluetooth-sender, en iPad og en holder til kørestolen. Udstyret er individuelt tilpasset, og det gør, at eleven nu selvstændigt kan tage billeder med iPad'en – billeder, som hun kan bruge som kommunikationsstøtte.

Lige nu er udstyret i afprøvningsfasen, hvor eleven tager billeder i dagligdagen. Det bliver spændende at følge, hvilken effekt projektet har for hende og hendes omgivelser.

Alle projekter vi gennemfører giver os nogle nye erfaringer, som vi tager med i arbejdet hos andre borgere. Det bliver derfor interessant at vurdere muligheden for at bruge resultatet af projektet hos andre borgere i specialområdet.

IT-medarbejder Ralf Hussner
Specialområde Hjerneskade

Kommunikationsredskab

Svalevej

November 2017 

På Svalevej benytter vi os af den nyeste teknologi til træning med borgerne, nemlig et Pegboard.

Et Pegboard er et digitalt træningsredskab, og vi bruger det til at træne motorik, rum- og retningssans, kognitive færdigheder, hukommelse og den visuelle sans. Samtidig kan det træne borgerens evne til at lægge en strategi for at løse opgaven.

Pegboard'et har forskellige plader (boards), og det kan  indstilles i forskellige sværhedsgrader. Det digitale træningsprogram giver borgeren visuel og auditivt feedback, når opgaven er løst.

Vi fik Pegboard'et først på efteråret, og vores erfaringer indtil nu er gode. Borgerne har nydt at prøve noget andet, og flere har efterfølgende spurgt til, om de ikke kunne prøve board'et igen.

Ud over at Pegboard'et er med til at gøre træning til en leg, er det også en træningsform, hvor vi kan måle resultatet og den udvikling, som sker over tid.

Afdelingsleder Jannie Juul og
Fysioterapeut Sanne Terp
Svalevej

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Oktober 2017

Siden midten af august har Specialområde Hjerneskades neuropsykolog været tilknyttet Rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej fast to dage om ugen.

Formålet med dette er at opkvalificere det neuropsykologiske bidrag til rehabiliteringsindsatsen omkring den enkelte borger.

Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse til rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade anbefaler et fokus på borgernes kognitive, følelsesmæssige samt identitetsmæssige udfordringer, og en øget tilstedeværelse af vores neuropsykolog har bidraget hertil.

Via løbende faglig vejledning samt fast deltagelse på teammøder bidrager neuropsykologen til den løbende planlægning af den tværfaglige indsats omkring den enkelte borger.

Muligheden for neuropsykologisk udredning samt deltagelse på pårørendemøder har muliggjort et øget fokus på at formidle viden om de usynlige følger efter en erhvervet hjerneskade.

Samtidig er gruppeforløbet "Nye muligheder og roller" sat i værk. Her har borgerne i Rehabiliteringsafdelingen én gang om ugen mulighed for at sætte ord på, få viden om og sammen med ligestillede drøfte identitets- og følelsesmæssige udfordringer i livet med en erhvervet hjerneskade.

Neuropsykolog Stine Søback
Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Specialområde Hjerneskade

August 2017

I det samlede Specialområde Hjerneskade er vi optagede af at lave en ny virksomhedsplan. Den nuværende virksomhedsplan er lavet for 2016-2017.

Vores virksomhedsplan indeholder vores vision og mission, men beskriver også konkrete indsatsområder inden for seks strategispor.

Det særlige ved virksomhedsplanen denne gang er, at det samlede socialområde i Region Midtjylland er ved at indføre Målbilledet. Målbilledet afløser Social Strategi, og er et flerårigt styrings- og dialogredskab.

Målbilledet for socialområdet ser således ud:

Målbillede for Socialområdet

Målbilledet skal være med til at påpege fokusområder, som alle specialområder skal arbejde med, og det hænger således tæt sammen med vores indsatsområder.

Vi vil derfor i løbet af efteråret arbejde med, hvordan vi kan smelte virksomhedsplanen og Målbilledet sammen, så de samlet kan beskrive Specialområde Hjerneskades mål og retning i perioden 2018-2019.

Administrativ leder Jesper Hviid Larsen
Specialområde Hjerneskade

Handi-k@

Juni 2017 

Handi-Travel-Info er et af Handi-kas tilbud om beskyttet beskæftigelse. 

Handi-Travel-Info er en rejsedatabase med angivelse og beskrivelse af tilgængelige rejsemål i ind- og udland.

For at udbygge databasen har man netop været på Island for at se nærmere på tilgængeligheden og for at knytte gode kontakter til diverse rejsemål samt andre ligestillede med interesse for tilgængelighed og handicappolitik. 

John og Tomas fra Handi-Travel-Info havde søgt fondsmidler for at udvekslingen med Island kunne blive en mulighed, og de fik midler hjem til turen, som man kan læse om på deres hjemmeside - www.handi-travel-info.dk

Turen til Island er lavet som et delprojekt i samarbejde med Projekt & Udviklingsteamet for voksne med nedsat fysisk funktion – P&U.

Afdelingsleder Marianne Frisk Jensen
Handi-k@

Rehabiliteringen, Tagdækkervej

April 2017

I Rehabiliteringsafdelingen har vi ofte borgere med dysfagi. Vi har derfor taget et nyt behandlingstiltag til dysfagiproblemer i brug.

Metoden hedder VitalStim. Den er nu kommet til Danmark, og vi har fået to af vores ergoterapeuter uddannet til at bruge metoden.

VitalStim er en anerkendt behandlingsmetode til dysfagi problemer. Metoden har ikke tidligere været brugt i de nordiske lande, men har haft en stor rolle i Sydeuropa.

Dysfagi betyder, at det kan være svært at spise, drikke og synke. Problemet opstår, når musklerne i munden og tungen er svage og ukoordinerede på grund af lammelser eller føleforstyrrelser.

VitalStim er fokuseret muskelstimulation og skal bruges som et redskab i kombination med klassisk dysfagitræning.

Vi er glade for at kunne tilbyde vores borgere denne nye træningsform, da problemer med at spise, drikke og synke er meget invaliderende.

Afdelingsleder Lone Aagaard
Rehabiliteringen, Tagdækkervej

Høskoven

Marts 2017

På Høskoven vil vi som ledelse gerne bevæge os i en retning af, at alle medarbejdere ser sig selv som en del af en stor arbejdsplads, hvor vi har et fælles ansvar. Et ansvar overfor hinanden og borgerne, hvor vi via dialog, dygtighed og dristighed opnår sammenhæng i borgernes tilbud.

Sammen med personalet vil vi gerne i dialog for at italesætte vigtigheden af, at det er borgerne, der med deres forudsætninger og kommunernes bestillinger, definerer, hvor og hvordan vi som ansatte løser dagens opgaver. Dette gælder både i forhold til borgernes §83-87 døgntilbud og §104 dagtilbud.

For at skabe denne forståelse har vi fokus på dygtiggørelse af den faglige indsats omkring borgerne, så den bliver målrettet og fagligt funderet i nogle metodiske redskaber. Det skal ske ind i en neuropædagogisk forståelsesramme.

Endvidere har vi fokus på borgernes §141 bestillinger. Dette fokus skal sikre, at vi leverer den specialiserede ydelse, som kommunerne forventer og bestiller, når de henvender sig til Specialområde Hjerneskade – Høskoven.

Ovenstående kræver til tiden nytænkning og dristige beslutninger – men i fællesskab og med forståelse kan der skabes en forandring til gavn for alle.

Afdelingsledere Anja Baker, Pia Algren,
Susanne Levann og Susanne Espersen
Høskoven

Fogedvænget

Februar 2017 

På Fogedvænget vil vi gerne bevæge os i retningen fra god til bedre. Vi har derfor fokus på flere ting, herunder både den faglige udvikling og arbejdsmiljøet.
 
Et vigtigt fagligt fokus er det terapeutiske tilbud i afdelingen. I forbindelse med ombygningen, har afdelingen fået egen selvstændig fysioterapi, og vi er nu så småt i gang med at etablere et sanserum.
 
Fagligt fortsætter vi en proces, der har været i gang siden efteråret 2016. Vi kompetenceudvikler nyt personale i afdelingen ud fra SOH specialet, men vi har også øje for kompetenceudvikling af hele medarbejdergruppen.
 
Kompetenceudviklingen sker i tråd med virksomhedsplanen, og udmønter sig konkret i et læringsforløb i 2017. Der bliver tale om 4-5 korte forløb, der omfatter alle medarbejdere – og som derfor kommer alle borgere til gavn.
 
Alle disse tiltag skal være med til at kvalificere den individuelle indsats omkring borgeren og styrke tilbuddet i afdelingen.
 
Når vi styrker fagligheden, og retter fokus på det borgernære, kan det ikke undgås, at arbejdsmiljøet påvirkes positivt. Vi arbejder dog også direkte med at bedre arbejdsmiljøet. Det gør vi med udgangspunkt i vores APV (arbejdspladsvurdering), der blev lavet i 2016, og som bliver retningsgivende for den del af arbejdet.

Afdelingsleder Jane Nørgaard Larsen
Fogedvænget

Svalevej

Februar 2017 

På Svalevej arbejder vi med implementering af Specialområde Hjerneskades Virksomhedsplan. I dette arbejde har vi fokus både på borgerne og medarbejderne.

Vi har fokus på at kvalificere de individuelle indsatser omkring borgerne, således at netop den målrettede udvikling bliver mere central.

Vores aktivitets- og samværstilbud er en del af indsatsen i forhold til borgerens målrettede udvikling. Vi arbejder pt. med at udvide mulighederne for samværet på tværs af afdelingerne og på at synliggøre denne integrerede del af vores tilbud.

Samtidig er målet at få tydeliggjort den målrettede indsats, den enkelte borger modtager i aktivitetstilbuddet med afsæt i borgerens ressourcer. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde mellem personalet i aktivitetstilbuddet og i afdelingerne.

På medarbejdersiden har vi fokus på kompetenceudvikling. Vi prioriterer deltagelse i uddannelsesaktiviteter med afsæt i specialområdets faglighedsmodel højt. Samtidig er de afholdte MUS-samtaler et vigtigt værktøj i arbejdet med at skabe et tydeligt billede af kompetenceniveauet blandt medarbejderne.

I 2016 gennemførte vi APV og TULE. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, og vi ønsker fortsat at være en attraktiv arbejdsplads.

Vi er inspireret af Dorthe Birkmoses tanker om etik og forråelse, og på den baggrund er et af vores teams begyndt at arbejde med "Den svære samtale". Målet er at bevare den høje faglighed og sikre et fortsat godt miljø for både borgere og personale.

Afdelingsledere Tove Andersen Stræde,
Karina Rousing og Jannie Juul
Svalevej

Handi-k@

Januar 2017 

"At få sin stemme med i kulturlivet".

Dette emne har deltagerne på Handi-k@ arbejdet med, og det er sket med inspiration fra Aarhus som europæisk kulturhovedstad.

I ugen op til selve åbningen af kulturhovedstaden har deltagerne holdt en Højskoledag, hvor de har lavet en masse papirskibe. Skibene er inspireret af tiltag fra kulturhovedstaden, og eventen på Højskoledagen sikrer, at også Handi-K@'s deltagere kan yde deres bidrag til Kulturhovedstad 2017.

De kreerede papirskibe skal søsættes med tanker, ønsker og drømme til vores by og vores liv. Som kulturhovedstadens andre "ønske-skibe" skal vores skibe også søsættes, men først når det bliver lidt lunere i vejret.

Til den tid vil vi lave en tur ud til Giber Å, hvor vi får testet, om vores drømme og ønsker er bæredygtige - også i åbent hav.

Afdelingsleder Marianne Frisk Jensen
Handi-k@

Rehabiliteringen, Tagdækkervej

December 2016 

I Rehabiliteringen har vi indledt et samarbejde med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Formålet er at opkvalificere personalet i Rehabiliteringen indenfor det kommunikative område.

I Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse til rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade står der, at fagpersoner, som arbejder med hjerneskadede borgere, bør opbygge viden og kunne indgå i samspil og kommunikation med borgere med kommunikationsvanskeligheder. Det er på denne baggrund, at vi er gået i gang med en opkvalificering af alle medarbejdere.
 

Personalet får en viden om og indsigt i metoderne "ASK" (Alternativ og supplerende kommunikation) og "SCA" (Metode til samtalestøtte). De får desuden viden om kognitive kommunikationsvanskeligheder.
 

Brug af alternative strategier, samt støtte til kommunikationen i form af billeder eller andre genstande, kan være meget gavnlig. Det gælder både i hverdagen, og når der skal tales om abstrakte emner som følelser eller fremtidige mål.
 

Vores erfaring er, at kommunikation er en vigtig faktor i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade. Det er vigtigt at være enige i målene, der bliver sat, og at vi forstår hvad og på hvilken måde, der arbejdes med målene.
 

Samtidig er kommunikation også vigtig i den recovery proces, som borgerne skal igennem i forbindelse med de identitetsmæssige udfordringer, der kan opstå efter en erhvervet hjerneskade.

Afdelingsleder Lone Aagaard
Rehabiliteringen, Tagdækkervej