Sundhedsfaglig paraply

Den 5. april 2019

Den 1. april 2019 blev der afholdt introduktionsdag for 20 nye medarbejdere i Specialområde Hjerneskade (SOH).  Efter fire år med introduktion over to dage var posen blevet rystet, og version 2.0 var derfor kogt ned til én dag, men på en helt ny måde.

Siden 2015 har vi i Specialområde Hjerneskade afholdt fælles introduktionskurser for nye medarbejdere. Kurserne har varet to dage, og indholdet har taget udgangspunkt i vores Faglighedsmodel.

Etableringen af vores fagpilot og øget opmærksomhed på emner som for eksempel magtanvendelse og sundhedsfaglig dokumentation, har imidlertid givet mulighed og behov for at gentænke introduktionen.

Ud over en justering af indholdet er formen på version 2.0 også helt anderledes. Introduktionen varer nu en dag i stedet for to, og dagen veksler mellem fælles oplæg og mindre cafémøder.

Det er Specialområde Hjerneskades afdeling Faglig Udvikling, der har været tovholder på den nye form og indholdet. Afdelingsleder Jan Hammershøi Frandsen har skrevet nedenstående om det første hold, der deltog i den nye udgave af dagen.

Formålet med introduktionsdagen

Målet for introduktionsdagen er, at nye medarbejdere kan møde ledelsen, ledelsessekretariatet  og afdelingen Faglig Udvikling, som alle har adresse på Engtoften i Viby.

Samtidig kan de møde gode kollegaer på tværs af vores mange afdelinger, ligesom de bliver præsenteret for væsentlige temaer fra vores Faglighedsmodel. Det er temaer som arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde, sundhedsarbejde, faglig udvikling, organisation og udvikling i praksis.

Introduktionsdagen var bygget op med caféer af 45 minutters varighed. Her fik deltagerne i mindre hold mulighed for at høre om og drøfte væsentlige temaer, som alle er med til at sikre rammerne for arbejdet i SOH.

Vigtigt med godt samarbejde

Dagen begyndte med et oplæg af områdechef Ann Frederiksen, hvor hun fortalte om Specialområde Hjerneskades organisering.

Organisationsforståelse

Områdechef Ann Frederiksen fortalte blandt andet om organisationsforståelse og samarbejdet med kommunerne.

Ann lagde stor vægt på, at vi er her for borgernes skyld, og at kommunerne, der bestiller opgaverne i specialområdet, er vores kunder. Hun har netop været rundt på besøg i flere afdelinger, hvor hun har oplevet, at medarbejderne løser opgaverne kompetent og med høj faglighed.

Vi har som medarbejdere et stort ansvar for både borgere, pårørende og samarbejdsparter. Det er helt afgørende, at vi altid møder dem positivt, og skaber grundlaget for et positivt samarbejde på alle plan.

Vi skal lære af hinanden

Udviklingssygeplejerske i SOH, Helle Hjelmeborn, fortalte om arbejdet med den sundhedsfaglige indsats, såsom medicinhåndtering, håndhygiejne og dokumentation.

Patientsikkerheden er i fokus, og vi skal derfor være skarpe på at beskrive vores indsats. Utilsigtede hændelser blev blandt andet drøftet som en vigtig vej til at samle erfaringer og læring, så vi undgår at gentage fejl.

Sundhedsfaglig café

I den sundhedsfaglige café var paraplyen fundet frem med emner som håndhygiejne, medicinhåndtering og borgernes behov for behandling.

Derefter fortalte kvalitetsudviklingskonsulent Anitta Jensen om dokumentation og skriftlighed som en del af kvalitetsarbejdet. Også her er det vigtigt, at vi lærer af hinanden, blandt andet ved at dele væsentlige informationer om borgerne.

Deltagerne drøftede, hvilke informationer der skal dokumenteres, og ikke mindst hvordan vi beskriver det, vi ønsker at dokumentere. Hvad er forskellen på tolkninger og et mere beskrivende sprog, og hvordan kan vi sikre, at det til enhver tid er relevant og meningsfuldt, også for andre end os selv?

Dokumentation

Anitta Jensen foldede emnet "dokumentation og skriftlighed" ud som en del af Specialområde Hjerneskades faglighedsmodel.

Omsorgspligt og magtanvendelser

Organisatorisk konsulent Mette Lise Johansen fortalte om arbejdsmiljø og sikkerhed – herunder om hvordan vi som medarbejdere både skal passe godt på borgerne, os selv og hinanden.

Som medarbejder kan man blive udsat for vold, trusler og chikane. Det er vigtigt, at det bliver dokumenteret, både så vi kan handle på det, og så vi kan forebygge, at det sker igen.

Også magtanvendelser blev drøftet, og det blev tydeligt, at der kan være mange dilemmaer, når vi på den ene side har en omsorgspligt for borgerne i vores tilbud, samtidig med at det på den anden side kan være svært at få mulighed for at udøve omsorgspligten.

Faglig udvikling skal understøtte og udvikle

Pædagogisk udviklingskonsulent Hanne Abildgaard og supervisor Keld Andersen fortalte om afdelingen Faglig Udvikling og konsulenternes opgaver.

Faglig udvikling

Medarbejderne fra Faglig Udvikling fortalte om, hvordan afdelingen kan understøtte medarbejdernes faglighed og indsatsen ved borgerne.

Grundlæggende understøtter Faglig Udvikling det faglige arbejde, der foregår ude på vores tilbud. Dette sker blandt andet gennem faglig vejledning, supervision, læringsforløb og temadage. Samtidig står Faglig Udvikling for specialområdets efteruddannelse og "Neuropædagogisk Fagpilot", som alle medarbejdere skal gennemgå.

Konsulenterne pointerede, at det væsentlige i faglig udvikling er at understøtte alt det, som medarbejderne allerede ved og gør rigtig godt, og hjælpe med at kvalificere og udvikle indsatsen ud fra dette.

Medarbejderdrevet innovation

Dagen sluttede af med, at driftsleder Pia Algren fortalte om forskning og udvikling i SOH.

Samtidig med at vi har brug for at holde os løbende orienteret og opdateret indenfor den nyeste viden på vores område, er der et stort behov for, at alle medarbejdere byder ind med gode ideer. Tit er det de daglige udfordringer i afdelingerne, som er med til, at der kommer nye ideer på bordet.

Derfor skal vi sammen udvikle en kultur for medarbejderdrevet innovation. Dette kræver både nysgerrige og udviklingsorienterede ledere og medarbejdere, og ikke mindst en organisering der giver mulighed for dette, hvilket vi er godt i gang med.

Stort engagement og spørgelyst

Caféholderne havde forsøgt sig med kreative tilgange til undervisningen, hvilket deltagerne tog rigtig godt imod.

Engagementet og spørgelysten var stor, og mange deltagere gav udtryk for, at det havde været en dag, hvor man gik klogere hjem, samtidig med at man havde fået en større forståelse for specialområdet og for vores fælles opgave.

Specialområde Hjerneskade holder introduktion af nye medarbejdere igen til september.